PRÁVNÍ SLUŽBY

Nabízíme zastupuování v oblasti:

občanského práva (sepisování smluv, vymáhání pohledávek, vymáhání náhrady škod, převody nemovitostí včetně katastrální agendy, zastupování v pozůstalostním řízení, zastupování v civilních soudních řízeních)

rodinného práva (kompletní agenda rozvodů, tj. sepis návrhů ve věcech rodičovské odpovědnosti, sepis návrhů na rozvod, sepis dohod o vypořádání společného jmění manželů a zastupování v těchto věcech před soudem)

trestního práva (obhajoba v přípravném i soudním řízení, zastupování poškozeného v trestních řízeních)

správního práva (řízení o přestupcích, dopravní přestupky, zastupování při kontrolách ze strany státních orgánů dohledu, např. České obchodní inspekce, Krajských hygienických stanic, orgánů životního prostředí, České školní inspekce, ÚOOÚ, orgánů ochrany veřejného zdraví a bezpočtu dalších, sepis správních žalob a zastupování v řízeních o těchto žalobách)